Zápis do 1. ročníka

 

Ak vaše dieťa dovŕši do 31. 8. 2017 šesť rokov, je vašou povinnosťou zapísať ho na niektorú základnú školu. V súlade s touto legislatívou je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu na plnenie povinnej školskej dochádzky dovŕši 6 rokov, pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť. To znamená, ak má primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť. V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. A to vždy na žiadosť zákonného zástupcu.

 

ČO BY MAL BUDÚCI  PRVÁK VEDIEŤ

 

 •   správne vyslovovať všetky hlásky,

 •   vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,

 •   vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,

 •   samostatne sa obliecť a obuť,

 •   pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi, samostatne sa najesť,

 •    samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.

 •   spočítať predmety do "päť",

 •   orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo",

 •   poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá, oranžová, fialová, atď.),

 •   kresliť pevné a neroztrasené línie,

 •   nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup, ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená),

 •   interpretovať obsah krátkej rozprávky,

 •   poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku

 

KEDY ODLOŽIŤ POVINNÚ ŠKOLSKÚ DOCHÁDZKU

 

 •  ak sa dieťa narodilo medzi májom a augustom pred šiestimi rokmi,

 •  problémy s výslovnosťou alebo ak nevie formulovať vety,

 •  nevydrží byť sústredené a nezapamätá si vetu,

 •  nedokáže sa orientovať v čase a priestore,

 •  nevie sa samostatne obliecť, obuť, vyzliecť, nevie stolovať,

 •  nedokáže sa naučiť základné údaje o sebe, rodine, nedokáže si zapamätať adresu, vek,

 •  nemá záujem o školu, nie je prirodzene zvedavé na nové veci,

 •  je neposedné a netrpezlivé

 

ŽIADOSŤ O ODKLAD

Zákonný zástupca vyplní žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky. Súčasťou spomenutej žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie