Vianočné posedenie pri stromčeku

Posledný školský deň v tomto kalendárnom roku 20.12. sme si v škole navodili predvianočnú atmosféru. Žiaci si ráno pozreli veselú animovanú rozprávku s vianočným motívom. 
O 10 hod. sme privítali rodičov a spolu so žiakmi sme sa pozreli pod stromček, či aj do našej školy tento rok boli nadelené nejaké darčeky. A boli :-). 
Každý žiak dostal balíček so sladkosťami, hračkou a písacími potrebami. Taktiež si deti našli darčeky, ktoré budú využívať v škole na vyučovaní a v školskom klube. Medzi darčekmi boli školské pomôcky, ale i hračky, skladačky, puzzle a iné. 
Na predvianočnom posedení nás navštívili aj pán starosta, pani kuchárky a vedúci chovateľského krúžku. Občerstvili sme sa vianočným pečivom, ktoré upiekli maminky našich žiakov, vianočný destký punč nám uvarili pani kuchárky. 
Zároveň sa chcem všetkým prítomným poďakovať za ich účasť a príjemnú atmosféru, ktorú sme spoločne prežili :-).
  
  
  
 

Vystúpenie v KD v Hlbokom

     V tretiu adventnú nedeľu  15.12. sme vystupovali s pásmom vianočných básničiek, pesničiek a scénky pre maminky, otcov a starých rodičov našich žiakov, aby sme si tak spoločne pripomenuli najkrajšie sviatky v roku, ktorými sú Vianoce.

Pred školákmi vystupovali detičky zo škôlky, po vystúpení našich žiakov im dal Dedo Mráz balíček s čokoládkami.

  

 

 

Návšteva vianočnej Senice

 

V piatok 13.12. sme sa boli s našimi žiakmi pozrieť na krásnej výstave s vianočnou tematikou v ZUŠ v Senici. Najprv sme si prezreli krásne kresby, maľby a koláže žiakov ZUŠ-ky, ktoré sú vystavené v prízemí a pri hudobnej sále budovy. Potom sme vyšli na tretie poschodie do ateliéru do podkrovia, kde vystavovali svoje krsby, maľby a kplastiky dospelí "žiaci".

Po tomto krásnom výtvarnom zážitku sme sa presunuli do kina v Senici, kde nám premietli animovanú rozprávku pod názvom Turbo. V ktorej hlavným hrdinom bol slimák, ktorý mal nezvyčajné prianie, ktoré sa mu i vyplnilo. Tak, ako sa mnohým plnia priania práve na Vianoce. :-)

  

 

                    

 

O Z N A M

Milé maminky, tatinkovia, babinky, dedkovia, všetci rodinní príslušníci a obyvatelia obce.

Srdečne vás všetkých pozývame na vystúpenie našich žiakov dňa 15.12.2013 o 14 hod. v kultúrnom dome v Hlbokom.

Pred a po vystúpení sa budú predávať výrobky žiakov a učiteliek základnej školy, ktorých kúpou môžete prispieť na finančnú podporu školy. Za zarobené peniaze sa do školy zakúpia veci pre žiakov na vyučovanie.

Ponúkame zároveň pár ukážok výrobkov.

Školské kolo Pytagoriády

V utorok 10.12. prebehlo v našej základnej škole školské kolo Pytagoriády - matematickej vedomostnej súťaže žiakov 3. a 4. ročníka. V kategórii P3 sa s výborným bodovým ohodnotením umiestnili tretiaci Sebastián Sivák a Soňa Jánošíková, ktorí týmto postupujú do okresného kola. Gratulujeme vám! :-)

 

Mikuláš 6. 12.2013

V piatok ráno si našli naši žiaci v papučkách v skrinke balíček od Mikuláša, ktorý sa spustil do školy v noci komínom :-). Potom sme si spolu s deťmi z MŠ nacvičili dve spoločné pesničky na večerné krátke vystúpenie.

               

Večer sme boli so žiakmi privítať Mikuláša, anjela a čerta pred obecným úradom v Hlbokom. Žiaci zaspievali pár pesničiek a čertovi povedali básničku. Nikoho z nich si čert nezobral, lebo máme dobré deti v škole :-). Za odmenu dostali adventný kalendár.

               

 

Vychádzka

V rámci vlastivedno  - prírodovednej vychádzky po obci žiaci pozorovali zmeny prírody, najmä stromy a rôzne rastliny, ako i zmenu počasia. Boli sme tiež pozvaní k p. Kubíkovej pozrieť sa a povoziť sa na koníkoch. Síce bolo trochu chladnejšie, ale vychádzka i jazda na koníkoch boli veľmi pekné. :-)

         

 

Počítačová závislosť

V rámci prevencie proti počítačovej závislosti bol žiakom našej školy prezentovaný krátky film na dvd, v ktorom hlavnými hrdinami boli žiaci 1. stupňa ZŠ ako sú tí naši. Prostredníctvom neho si majú žiaci uvedomiť ako je nebezpečné a nezdravé tráviť hodiny pri počítači, či už počítačových hrách alebo na internete. Žiakom bolo vysvetlené ako môže vzniknúť závislosť na počítačoch a čo všetko sa im zlé môže stať, keď začnú používať sociálne siete, na ktorých môže číhať veľa nebezpečenstva.

Beseda - bezpečnosť cestnej premávky

13. novembra k nám do školy zavítala p. kapitánka z Policajného zboru zo Senice, ktorá s našimi žiakmi pomocou prezentácie viedla besedu o bezpečnosti cestnej premávky, kde mali žiaci možnosť sa svojimi poznatkmi a vedomosťami o danej téme zapojiť do rozhovoru.

V ďalšej časti besedy si žiaci pozreli tri krátke filmy - Ema to vie! V nich boli zobrazené konkrétne životné situácie - chyby, ktorých sa deti a žiaci často dopúšťajú z neopatrnosti alebo z nevedomosti. Po tejto besede sú naši žiaci o poznanie bohatší a určite si budú dávať väčší pozor, keď budú ako účastníci cestnej premávky.

        

Návšteva jesennej výstavy v ZUŠ v Senici

v piatok 8. novembra bolia žiaci v rámci ŠKD na výstave v ZUŠ v Senici, kde si prezreli krásne výtvarné práce žiakov ZUŠ. Následne si urobili exkurziu v priestoroch umeleckej školy. Na záver sa zúčastnili klavírneho koncertu.

         

Tekvice

Nakoľko k nám už zavítala jeseň v pravom slova zmysle a v škole nám zostali z jesennej výzdoby školy tekvice, v rámci  krúžku sme ich so žiakmi vyrezávali. Niektorí túto činnosť robili po prvý krát, o to väčšiu radosť mali zo seba z výslednej činnosti :-)

 

 

Kultúrny deň v Senici

V piatok 25.10. sme s našimi žiakmi navštívili krásnu expozíciu obrazov v Záhorskej galérii. Následne sme sa zúčastnili tanečného vystúpenia tanečnej  skupiny Sonny v kultúrnom dome v Senici. Tu nám tanečníci a tanečníčky ukázali svoje krásne umenie v programe pod názvom Stroj času. 

Vystúpenie pre dôchodcov

25.10. naši žiaci vystúpili v KD v Hlbokom pre našich hlbockých seniorov pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. Pripravili sme s nimi pásmo básničiek, pesničiek a scémku O repke. Po vystúpení žiaci darovali seniorom vlastnoručne vyrobené slnečnice z papiera.

 

"Z každého troška"

V rámci prierezových tém, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou  výchovno-vyučovacieho procesu sa 18.10. v našej škole prostredníctvom regionálnej výchovy, dopravnej výchovy, ochrany života a zdravia zrealizoval deň "Z každého troška".

Pani vychovávateľka so žiakmi najprv zrealizovala prácu na interaktívnej tabuli s témou - Stromy a ich plody,kde žiaci priraďovali k listnatým stromom ich plody. Následne si spoločne vyšli na prírodovedno-vlastivednú vychádzku v obci, kde žiaci spoznávali a pomenúvali stromy a rastliny. Potom následovali športové aktivity v telocvični školy, kde sa žiaci príjemne "vyjašili". Na záver sa konal v triede malý piknik. Tento deň bol pre žiakov zábavnou a uvoľnenou formou ďalším poznatkom a zberom vedomostí potrebných vo výchovno-vyučovacom procese.  

 

 

Rozprávkový deň

25.9. sme si zorganizovali v škole pri príležitosti o deň nadchádzajúceho Európskeho dňa jazykov Rozprávkový deň. So žiakmi sme čítali ľudové i autorské rozprávky slovenských a zahraničných autorov. Po prečítaní sme sa venovali ilustrácii ľubovoľnej rozprávky. Žiaci si vybrali českú ľudovú rozprávku Dlhý, Široký a Bystrozraký.

 

Jesenné variácie

Tak ako minulý šk. rok, tak i tento naši žiaci a učiteľky priniesli jesenné plody, ktorými sme si vyzdobili priestory schodišťa vedúce do školy a iné priestory školy.

  

 

 "Naučme sa šetriť"

V rámci vyučovacieho procesu sme so žiakmi našej školy zrealizovali besedu na tému "Naučme sa šetriť". Prostredníctvom otázok a následne voľnej debaty sa žiaci dozvedeli a mohli vyjadriť svoj ohľadne šetrenia nám potrebných zdrojov a energií ako je pitná voda a elektrická energia  používané v domácnostiach a v našej škole.

                                                               

 

Slávnostné zahájenie školského roka 2013/2014

V školskom roku 2013/2014 sme sa opäť spolu stretli v našej škole. Privítali sme sa s piatimi novými prváčikmi a ich rodičmi. Do druhého ročníka nám pribudol jeden nový žiak.

 

Po stopách J. M. Hurbana

(26.6.)

Naša výprava začala exkurziou v Múzeu J. M. Hurbana, kde si žiaci mohli prezrieť staré písomnosti a rôzne dokumenty z dôb jeho pôsobenia v Hlbokom.

Pokračovali sme v obzrení si fary, kde Hurban roky pôsobil a rokoval so svojimi priateľmi a národnými buditeľmi Štúrom a Hodžom. Oddýchli sme si pri novovybudovanej fontáne s peknou kvetinovou skalkou, ďalej nás viedla cestička až k Mohyle J. M. Hurbana. Navštívili sme i jeho hrob.

  

 

Deň v Senici

V pondelok 24. júna sme boli so žiakmi na tanečnom vystúpení skupiny Scream v KD v Senici. Predstavilo sa nám v osemnástich tanečných kreáciách od najmladších po najstarších členov skupiny. Tanečné vystúpenie bolo ladené do rozprávkových tém.

Následne sme navštívili Záhorskú galériu, kde sme si prezreli obrazy a plastiky viacerých slovenských, českých a moravských umelcov. Boli prezentované i krásne upravené fotografie z divadla Husa na provázku.

Na koniec nášho malého výletu do Senice sme zašli do parku pred DAV, kde sa žiaci vybláznili na preliezačkách.

 

Divadielko v škole

V piatok 14.6. do náško školského zariadenia zavítalo bábkové divadielko zo Skalice. Dvaja umelci pomocou bábok - zvieratiek, žiakom základanej školy a deťom materskej školy zahrali rozprávku O troch kozliatkych. Bola to však rozprávka iná, než akú deti poznajú. Zlý vlk v nej špehoval kozliatka na internete, jedno hlúpučké kozliatko na internet uviedlo svoju adresu a fotografiu, vlk ho potom veľmi ľahko vyhľadal a chcel ho zožrať. Ale tak ako väčšina rozprávok i táto skončila dobre. Kozliatka zavolali na vlka policajtov :-).

Tento  príbeh ladený do dnešnej modernej doby mal žiakov poučiť o nebezpečenstvách používania internetu a jeho nástrahách.

 

Deň otvorených dverí v ZUŠ v Senici

 11. júna sme sa zúčastnili s našimi žiakmi Dňa otvorených dverí v Základnej umeleckej škole v Senici.

ZUŠ-ka si pripravila pekný pestrý program. Na návšteve sme absolvovali - výstavu výtvarných diel žiakov ZUŠ, divadielko O hudobných nástrojoch, maľovanie našich žiakov vo výtvarnom ateliéri, dramatické divadielko - Lútky, tanečné vystúpenie v zrkadlovej sále, koncert hry na akordeóny v nahrávacom štúdiu ZUŠ-ky, tanec malých princezien, spevácke vystúpenie veľmi nadanej mladej speváčky spievajucej rôzne  hudobné žánre.

Ani chvíľu sme nemali čas zaháľať, stále bolo pre nás pripravené. Tento deň bol pre žiakov umelecky prínosný.

 

 

                                                                               

 

    MDD v škole

V piatok 31. mája sme v škole oslávili Medzinárodný deň detí. Začali sme s besedou s poľovníkmi. Pán Makovník a pán Milla žiakov oboznámili s bezpečnosťou používania rôznych zbraní. Naše deti si mali možnosť prezrieť staré strelné zbrane z II. svetovej vojny a tiež muníciu. Po prestávke následoval vedomostný kvíz zameraný na poľovníctvo. Ako odmenu za vedomosti žiaci dostali balíčky so sladkosťami.

     Na obede sme si pochutnali pravým divinovým gulášom!

     Po obede sme pokračovali v telocvični v športových súťažiach - Žiackej olympáde. Súperili medzi sebou 3 družstvá - žltí, modrí a zelení. žiaci súťažili v skákaní vo vreci, skákaní z miesta do diaľky, behaním s loptičkou na lyžičke, podávaním lôpt, hádzaním plyšových hračiek do košíka a iné. Na prvom mieste sa umiestnili žltí, druhí boli zelení a tretí modrí. kapitáni družstiev dostali diplomy a všetci žiaci malé darčeky k MDD. Celý deň bolo veselo.

 

Výlet na Červený Kameň

Vo štvrtok 30.5. sme boli na výlete na Červenom Kameni pri Častej. Absolvovali sme prehliadku hradu, ktorý si i dodnes zachoval svoju krásu a honosnosť. Prezreli sme si krásne zariadenie komnát, obrazy, dobové zbrane a veľa iných starožitností. Po prehliadke a desiatej sme išli na vystúpenie sokoliarov. Boli nám predstavené rôzne dravce žijúce na Slovensku, ale aj v cudzích krajinách.

 

Turnaj v žiackom  minifutbale

 

     Dňa 24.5.sa v obci Smrdáky konal turnaj neplnoorganizovaných škôl okresu Senica a Skalica v žiackom minifutbale. Neboli sme prví, ale ani poslední :-). O prvé miesta bojovalo osem družstiev - škôl. Naši žiaci hrali v žltých "dresoch". Počiasie nám prialo, žiaci sa vybláznili a spoznali s inými žiakmi iných škôl.

     Túto akciu sme spojili si prírodovedno-vlastivednou exkurziou do blízkej prírody obce a do kúpeľného parku. (ďalšie viď fotogaléria)

 

 

Súťaž krúžkov mladých priateľov poľovníctva a ochrancov prírody

Čáčov 18.5.2013

 

     Súťaž zahájil Ing. Pláteník z RgO SPZ Senica. Súťaže sa zúčastnili 4 družstvá, jedno z nich tvorili naši žiaci - Sebko Sivák, Sonka Jánošíková, Majko Jurča, Kristínka Kovárová a Miško Valla.

Pred súťažou sa museli žiaci patrične posilniť - občerstviť.

 

Začalo sa súťažnými otázkymi, kde preukázali svoje vedomosti aj naši najmladší žiaci - prváci a druháci. (foto je vo fotogalérii ).

Súťažilo sa v disciplínach - písomný test, topografia, poznávanie rastlín, poznávanie stôp poľovnej zveri, určovanie plemien poľovných psov, zoológia, popis zbraní, popis trofejí, chôdza na chodúloch a streľba zo vzduchovky.

Okrem toho sme dokázali, že poznáme rastliny a dreviny našich lesov, ale na tie sa foto akosi nedostalo... No a na záver  za snahu a preukázané vedomosti čakala súťažiacich sladká odmena.

Deň matiek

Tak ako je každoročne zvykom, že druhá májová nedeľa je venovaná všetkým matkám sveta, tak i my sme si ich uctili malou kytičkou básničiek, pesničiek a divadielkom 12. 5. v KD v Hlbokom. (foto v galérii).

                                                          

Plavecký výcvik

Žiaci našej školy sa zúčastnili plaveckého výcviku v plavárni v Senici od 23. 4. do 9. 5.

Boli rozdelení do dvoch skupín. Plavci a neplavci. Plavci si za päť dní výcviku zdokonalili svoje plavecké schopnosti a výdrž v plávaní. Naši malí neplavci si osvojili základy plávania - správne dýchanie pri plávaní, držanie tela, využitie plaveckých pomôcok, základy bezpečnosti. Všetci však boli víťazi! Okrem "mokrého diplomu" boli všetci odmenení i zlatou medailou Fidorkou.

                                                                  

Deň Zeme

 

I my sme si v škole 22. 4. uctili Medzinárodný deň Zeme.

Pre žiakov sme pripravili aktivity zamerané na enviromentálnu výchovu a ochranu nášho životného prostredia a zdravia.

Naše aktivity:

  1. Zbieranie odpadkov na školskom dvore a ich následné roztriedenie – plasty, papier, kov, sklo.

  2. Vedomostný kvíz o rastlinách. Skladanie názvov kvietkov a stromov z rozstrihaných písmen.

  3. Kreslenie kriedami na chodník – téma:  Čo si na našej Zemi a prírode najviac cením.

  4. Skupinová práca v triede – výtvarný projekt „Naša planéta Zem“ (3. + 4. ročník), „Stromy, zdroj kyslíka“ (1., 2.  ročník).

  5. Pozeranie rozprávky „Lorax“ – rozvíja enviromentálne cítenie detí.

 

Žiacke divadielko

 

     Žiaci 2. a 4. ročníka nás 10. 4. veľmi milo prekvapili. Počas dvoch prestávok si nacvičili dve krátke divadielka s témou rozprávok, ktoré sme čítali na hodinách čítania. Ako kulisy im poslúžili rôzne veci z triedy (počítadlo, deka, lavička), ako bábky použili plyšové hračky a plošné bábky, ktoré si sami vyrobili, ako domácu úlohu na čítanie.  

     Chlapci si pripravili rozprávku  „Ako išlo vajce na vandrovku trochu inak“. Dievčatá prerozprávali a zahrali „O zatúlanom vajíčku“. Popri tom využili svoju skvelú detskú fantáziu a predstavivosť.

 

 

Maľovanie na stenu

 

     Na začiatku apríla žiaci 2. a 4. ročníka na hodine výtvarnej výchovy maľovali temperovými farbami netradičnú maľbu. Mohli si vymaľovať jednu časť steny  v našej triede. Ako motív si zvolili „Život v mori“. Ich spoločná práca vyzerá veľmi dobre :-).

     

 

Kniha náš kamarát

     V marci sme navštívili obecnú knižnicu, ktorá je umiestnená v budove školy. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s rôznymi literárnymi smermi. Najviac ich však zaujímali rozprávkové knižky, knižky o zvieratách, vesmíre a lietadlách.

     Priamo v knižnici sme zorganizovali tzv. čitateľský maratón, pri čom si žiaci vybrali rozprávku O hlúpej žene z knihy Slovenské rozprávky od Pavla Dobšinského. Každý žiak od 2. po 4. ročník prečítal kúsok textu. Za 1. ročník čítala pani učiteľka. Rozprávku, ktorá mala 6 strán sa podarilo prečítať za 22 min. a 3 sek.

     Po prečítaní žiaci hovorili jej obsah. Následne sme sa venovali výtvarnému spracovaniu rozprávky, pri čom sa žiaci zahrali na ilustrátorov. Každý nakreslil to, čo sa mu v rozprávke najviac páčilo.

                                                    

                                                   

Krúžok mladých priateľov poľovníctva a ochranárov prírody

 

Žiaci z krúžku pod vedením pána Makovníka sa 23.3.2013 zúčastnili výstavy trofejí a poľovnej zveri v Myjave. Tu naši žiaci preukázali znalosti o poľovnej zveri - jeleních, mufloních, danielých a srnčích trofejí. Ponúkame pár foto.

 

                                    

Piatok kultúry

V piatok 15. 3. sme s našimi žiakmi navštívili dve kultúrne podujatia v Senici.

Najprv sme navštívili Záhorskú galériu Jána Mudrocha, ktorá nesie meno po známom senickom maliarovi Jánovi Mudrochovi. Vo výstavnej sieni sme si prezreli krásne diela maliara Rudolfa Moška namaľované olejom a ceruzou.

Po výstave sme sa presunuli do KD v Senici, kde CVČ Senica poriadalo hudobnú súťaž POP Senica. Na tejto hudobnej súťaži sme si vypočuli populárne piesne v podaní nádejných mladých speváčok a spevákov základných a umeleckých škôl v okrese Senica a Skalica.

                                                      

 

Fašiangy v škole

V pondelok 11. 2. sme mali v našej škole veselé vyučovanie v karnevalových maskách. Deťom sme takto pripomenuli ľudové tradície v obci - ukončenie fašiangov.

 

 

Zápis detí do prvého ročníka

 

Dňa 31. 1. 2013 sa v našej škole konal zápis predškolákov do 1. ročníka.  Pri vstupe do triedy detičky privítala Snehulienka so svojimi siedmimi trpaslíkmi, ktorí dozerali na deti pri plnení ich úloh. V rozprávkovom zápise deti plnili úlohy zamerané na zistenie úrovne zručností a vedomostí v rôznych oblastiach - grafomotorickej, matematickej, prírodovednej, estetickej, jazykovej. Na záver vypracovali zábavnú úlohu na interaktívnej tabuli.

K školskému roku 2013/2014 sa zapísalo 5 detí. (viď. fotogal.)

 

Návšteva divadla

     V utorok 11.12. sme so žiakmi ZŠ navštívili Bábkové divadlo v Bratislave. V hre Tri zlaté vlasy sa predstavili výborní herci spolu s kvalitne vyrobenými bábkami (marionetami). Predstavenie bolo veselé, ale i poučné. Krásne prepracovaná ľudová rozprávka niesla i poučenie z príbehu -  pýcha predchádza pád.(viď fotogal.)

 

Vianočná besiedka

     V nedeľu 9.12. sa žiaci našej školy  predstavili v KD v Hlbokom so svojim vystúpením so zimnou a vianočnou tematikou. Vystúpenie sa vydarilo, žiaci zožali potlesk a úprimné úsmevy na tvárach svojich blízkych.

     Ďakujeme všetkým prítomným za účasť na vystúpení, ako i za to, že finančne prispeli škole nákupom rôznych vecičiek, ktoré sme spolu so žiakmi vyrobili v škole ako i v tvorivých dielničkách na obecnom úrade. (viď fotogal.)

 

                                                                    

Mikuláš

     I do našej školy prišiel 6.12. Mikuláš, priviedol si pomocníka – čerta, to pre prípad, keby niektorý žiak neposlúchal. Avšak pomoc čerta nebola potrebná. Len trochu postrašil žiakov a spolu s Mikulášom pripomenuli, ako sa majú žiaci správať v škole i v bežnom živote. Mikuláš rozdal deťom cukríky a salónky. (viď fotogal.)


 pozvánka ZŠ.pptx (94198)

Novinky

Odpadáčik

08.11.2012 14:11
V tomto školskom roku sa naša škola zapojila, tak ako po minulé roky do súťaže vyhlasovanej Záhorským osvetovým strediskom v Senici ODPADÁČIK. Do súťaže boli prihlásené dve práce žiakov. Koláž Ulica a Šaty na maškarný ples. S prácou Šaty na maškarný ples naši žiaci, ktorí...

Beseda s policajtmi

08.11.2012 14:06
     Dňa 24.10.2012 našu školu navštívili dopravní policajti z PZ v Senici, aby so žiakmi základnej školy besedovali o bezpečnosti cestnej premávky. Na našu besedu sme prizvali i detičky a pani učiteľky z materskej...

Zápisnica z rodičovského združenia zo dňa 26.9.2012

02.10.2012 09:35
Novinky vyplývajúce pre žiakov a rodičov si môžete prečítať v zápisnici z RZ zo dňa 26.9.2012 TU.