Rodičovské združenie vo všeobecnosti

28.09.2017 00:00

  

Rodičia jednohlasne súhlasili s týmito návrhmi a požiadavkami školy, ktoré sme spoločne prerokovali:

 

  • V prípade choroby dieťaťa ho môže rodič ospravedlniť na 3 dni. Od štvrtého dňa neúčasti žiaka na vyučovaní je potrebné potvrdenie od ošetrujúceho lekára. Žiak môže byt ospravedlnený rodičom 5 krát za školský rok.

 

  • fondu Rodičovského združenia sa čiastočne prispeje na predplatné časopisu, poistenie žiakov, darčeky od Mikuláša a Vianoce. Výška poplatku bude zvýšená z 12 eur na 15 eur a treba ju uhradiť do konca októbra 2017.

 

  • Od začiatku školského roka bude vytvorený Triedny fond, do ktorého budú rodičia prispievať sumou 2,50 eur mesačne (od 15.-20. dňa v mesiaci). Financie z neho budú použité na okamžité akcie typu – návšteva výstavy, kina, úhrada cestovného do Senice a pod. V prípade ak na konci školského roka zostanú z tohto fondu financie budú za ne kúpené malé darčeky pre žiakov alebo sa presunú do fondu Rodičovského združenia.
 
  • Pred každým výletom či exkurziou žiaci dostanú informovaný súhlas, ktorý si rodič riadne prečíta a podpísaný vráti do školy.

 

  • Klasifikovanie od prvého ročníka známkami zostáva zachované. Výchovy sa neznámkujú.

 

  •  Rodičov bude škola priebežne informovať o plánovaných akciách školy prostredníctvom web stránky, mailovou formou a oznamami do „oznamníčkov“ žiakov.

 

  • Za drahé hračky a predmety, ktoré si žiaci prípadne prinesú do školy škola nezodpovedá (za ich poškodenie alebo stratu).

 

  • Z dôvodu, že niektorí rodičia pracujú mimo obce môžu si žiaci pre kontakt s nimi nosiť mobilný telefón, za ktorého poškodenie alebo stratu nesú zodpovednosť sami. Žiak má počas vyučovania mobilný telefón vypnutý.