Zápisnice z rodičovského združenia

Rodičovské združenie vo všeobecnosti

22.09.2016 00:00

  

Rodičia jednohlasne súhlasili s týmito návrhmi a požiadavkami školy, ktoré sme spoločne prerokovali:

 

  • V prípade choroby dieťaťa ho môže rodič ospravedlniť na 3 dni. Od štvrtého dňa neúčasti žiaka na vyučovaní je potrebné potvrdenie od ošetrujúceho lekára. Žiak môže byt ospravedlnený rodičom 5 krát za školský rok.

 

  • fondu Rodičovského združenia sa čiastočne prispeje na zakúpenie základných pomôcok do tried, poistenie žiakov a darčeky od Mikuláša. Výška poplatku bude 12 eur a treba ju uhradiť do 27. októbra 2016.

 

  • fondu Rodičovského združenia budú ďalej čiastočne hradené náklady na dopravu na výlet, návštevu divadla alebo exkurzie.

 

  • Od začiatku školského roka bude vytvorený Triedny fond, do ktorého budú rodičia prispievať sumou 2,50 eur mesačne (od 15.-20. dňa v mesiaci). Financie z neho budú použité na okamžité akcie typu – návšteva výstavy, kina, úhrada cestovného do Senice a pod. V prípade ak na konci školského roka zostanú z tohto fondu financie budú za ne kúpené malé darčeky pre žiakov alebo sa presunú do fondu Rodičovského združenia.

 

  • Klasifikovanie od prvého ročníka známkami zostáva zachované. Výchovy sa neznámkujú.

 

  •  Rodičov bude škola priebežne informovať o plánovaných akciách školy prostredníctvom web stránky, mailovou formou a oznamami do „oznamníčkov“ žiakov.

 

  • Za drahé hračky a predmety, ktoré si žiaci prípadne prinesú do školy škola nezodpovedá (za ich poškodenie alebo stratu).

 

  • Z dôvodu, že niektorí rodičia pracujú mimo obce môžu si žiaci pre kontakt s nimi nosiť mobilný telefón, za ktorého poškodenie alebo stratu nesú zodpovednosť sami. Žiak má počas vyučovania mobilný telefón vypnutý.